Our Portfolio

SINA Hospitality
SINA Property Under Development
Marriott

Residence Inn
Charleston

300 Hotel Circle
Charleston, WV 25311